Sơ đồ tổ chức

Untitled Document

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN
VĂN PHÒNG TCT BAN AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG BAN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BAN KẾ HOẠCH
BAN TÀI CHÍNH BAN KẾ TOÁN &
KIỂM TOÁN
BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BAN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
BAN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG BAN KỸ THUẬT -
SẢN XUẤT
BAN NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÍ BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
BAN NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN KHÍ BAN ĐIỀU ĐỘ KHÍ BAN PHÁP CHẾ VÀ HỢP ĐỒNG KHÍ  
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
C. TY CHẾ BIẾN
KHÍ VŨNG TÀU
C.TY VẬN CHUYỂN
KHÍ ĐÔNG NAM BỘ
C.TY KHÍ CÀ MAU C.TY DỊCH VỤ KHÍ
C.TY QUẢN
LÝ DỰ ÁN KHÍ
C.TY KINH DOANH
SẢN PHẨM KHÍ
C.TY ĐƯỜNG ỐNG
KHÍ NAM CÔN SƠN
 
BQL DỰ ÁN NM XỬ LÝ KHÍ CÀ MAU BAN QLDA KHÍ ĐÔNG NAM BỘ    
       
ĐƠN VỊ TCT NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI
C.TY CP KINH DOANH KHÍ  MIỀN NAM C.TY CP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC C.TY CP BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
C.TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CP LNG VIET NAM C.TY CP CNG VIỆT NAM
ĐƠN VỊ TCT LIÊN KẾT GÓP VỐN
C.TY TNHH KHÍ NHIÊN LIỆU GIAO THÔNG VẬN TẢI PVGAZPROM