Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tiến sỹ Kinh tế địa chất dầu khí
Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm);
Tổng Giám Đốc Tổng công ty

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Thành viên Hội đồng quản trị
Kỹ sư cơ khí
Cử nhân Anh ngữ
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Thạc sỹ kỹ nghệ công nghiệp
(tốt nghiệp tại Thái Lan)
Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày sinh: 02/09/1973
Kỹ sư cơ khí
Thạc sỹ Cơ khí (AIT)
Tiến sỹ Quản trị kinh doanh (tốt nghiệp tại Philippines).
Thành viên Hội đồng quản trị
Kĩ sư Lọc hóa dầu
Thạc sỹ Lọc hóa dầu và khí (IFP- Pháp)
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (AIT)