Ban Tổng Giám Đốc

Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm);
Tổng Giám Đốc Tổng công ty

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Cử nhân Kinh tế kế hoạch
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Cử nhân khoa học ngành tin học
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Kỹ sư khoan – Khai thác dầu khí
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Kỹ sư Kinh tế Dầu khí
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Kỹ sư cơ khí
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Cử nhân Kinh tế
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh