en-USvi-VN

Close

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam củng cố lại hệ thống

Trong những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng và quyền chủ quyền Quốc gia trên biển.

Đối diện khó khăn, thách thức

Từ cuối năm 2014 đến nay giá dầu thô liên tục giảm sâu và giữ ở mức thấp, đã tác động sâu rộng đến an ninh, chính trị và kinh tế toàn cầu, tạo nên khó khăn chung của ngành dầu khí thế giới và PVN. Các đơn vị dịch vụ, trung nguồn và hạ nguồn cũng chịu sự tác động mạnh mẽ từ các đơn vị thượng nguồn dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm, việc làm, thu nhập của người lao động đang trở nên thách thức.

Nguồn lực về tài chính của PVN gặp khó khăn do việc đầu tư vào nhiều dự án đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, trong khi đó nguồn bổ sung từ lợi nhuận được để lại Tập đoàn năm 2016 và năm 2017 giảm nhiều so với những năm trước đây. Một số dự án đã triển khai nhưng chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng chưa mang lại hiệu quả, thậm chí bị thua lỗ.

Năm 2017 vừa qua, PVN tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn bao gồm cả từ khách quan và chủ quan. Những tác động từ các vụ việc và các dự án yếu kém đã ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, uy tín và thương hiệu Tập đoàn. Chính vì vậy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đòi hỏi cần có sự tập trung, nỗ lực cao trong toàn hệ thống của PVN.

PVN xác định năm 2018 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị và các Quyết định số 1748, 1749/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 21-2-2018, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 159-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu xốc lại hệ thống, bắt đầu từ công tác chính trị, tư tưởng; củng cố văn hóa doanh nghiệp Dầu khí và đội ngũ cán bộ; cơ cấu lại công tác đầu tư và tài chính theo hướng phân bổ nguồn lực hiệu quả; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên cơ sở thiết kế hệ thống quản trị Tập đoàn chuyên nghiệp, hiện đại với nền tảng định hướng rõ ràng về tương lai. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của PVN

Ngay từ những ngày đầu của năm mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khi tới dự những sự kiện quan trọng của Tập đoàn đã có những chỉ đạo hết sức cụ thể về định hướng nhiệm vụ cho PVN.

Để các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về tình hình và yêu cầu nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn tiếp theo, bằng Nghị quyết số 159-NQ/ĐU, Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra một loạt những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của hệ thống chính trị thuộc Tập đoàn với phương châm: “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”; khơi gợi truyền thống tốt đẹp của người Dầu khí, ngành Dầu khí; thực sự phát huy đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao; qua đó lấy lại tinh thần, ý chí, động lực lao động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn xác định, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng: trước hết và quan trọng nhất là công tác tư tưởng, giáo dục chính trị và công tác cán bộ. Cùng với giao nhiệm vụ, giao quyền, phân cấp, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Rà soát các chuẩn mực Văn hóa Dầu khí; hoàn chỉnh bộ quy tắc ứng xử Văn hóa Dầu khí trong tình hình mới; tổ chức tuyên truyền, áp dụng sâu rộng trong toàn Tập đoàn; chú trọng làm tốt công tác thông tin, truyền thông, có kế hoạch khôi phục hình ảnh và thương hiệu Petrovietnam.

Bên cạnh đó, PVN sẽ xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn đến năm 2025 - được thực hiện bắt đầu từ Công ty Mẹ - Tập đoàn; xây dựng đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trước khi cổ phần hóa. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Trung ương về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đảng ủy Tập đoàn cũng yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 12-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2020 để đạt mục tiêu: Xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là đơn vị nòng cốt của ngành Dầu khí, có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao ở trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, tập trung vào 5 lĩnh vực chính là: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (cả trong và ngoài nước); công nghiệp khí; chế biến dầu khí; công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí. Chú trọng 3 nội dung: Quản trị doanh nghiệp; tài chính; nghiên cứu và phát triển.

Một số nhiệm vụ cụ thể được xác định là tập trung xử lý, khắc phục các tồn tại theo kết luận kiểm tra, thanh tra, điều tra, xét xử; trong đó chú trọng 3 lĩnh vực gồm: công tác tổ chức, cán bộ; quản lý vốn và tài sản; đầu tư các dự án.

PVN sẽ tập trung xử lý 5 dự án khó khăn, thua lỗ theo đúng kết luận của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tổng rà soát, kiểm tra tình hình triển khai, cơ sở pháp lý ở tất cả các dự án của Tập đoàn và các đơn vị đang thực hiện đầu tư, để tháo gỡ các khó khăn cho từng dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời rà soát chiến lược phát triển của tất cả các đơn vị, để tích hợp đồng bộ giữa chiến lược, quy hoạch và đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn.

Các tổ chức, đơn vị trong Tập đoàn có trách nhiệm quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết 159-NQ/ĐU ngay từ đầu tháng 3-2018.

 

Ngân Hà

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên