en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (PV Gas), ngày 15/4/2013, PV Gas tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại tòa nhà PV Gas Tower, Tp. Hồ Chí Minh để trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, thông qua:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2012 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Đỗ Khang Ninh, Tổng Giám đốc PV GAS đã nhận chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (kiêm nhiệm trong vòng 2 tháng), thay cho bà Nguyễn Thị Lan về nghỉ hưu.

                             

Tóm tắt kết quả hoạt động năm 2012 của PV Gas

PV Gas đạt doanh số và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập đến nay 
Năm 2012, việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) được triển khai trong điều kiện không có nhiều thuận lợi, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước còn nhiều khó khăn, sản lượng khí cấp của các mỏ thuộc hệ thống khí Cửu Long tiếp tục suy giảm theo thời gian khai thác, các hộ điện tiêu thụ khí thất thường và ở mức thấp... Tuy nhiên, với việc tận dụng tốt những cơ hội, phát huy đầy đủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong Tổng công ty cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PV Gas, PV Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt một số chỉ tiêu đã về đích trước thời hạn từ 2 đến 4 tháng (Lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đã về đích trước 4 tháng, doanh thu và sản lượng LPG - trước 2 tháng); thực hiện thành công niêm yết CP của PV Gas lên sàn giao dịch chứng khoán; đưa nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam vào hoạt động,… Đây cũng là năm PV Gas đạt doanh số và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập đến nay và tiếp tục là một trong số các đơn vị dẫn đầu trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận, đóng góp đáng kể vào ngân sách Quốc gia, góp phần cùng PVN ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước. 
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm và trong quá trình triển khai thực hiện PV Gas đã tập trung điều hành, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, bao gồm:
- Xây dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết/chương trình hành động/chủ trương của Tập đoàn về tái cấu trúc, tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm;
- Tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được của năm 2011, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 của toàn PV Gas, giao/chấp thuận kế hoạch năm 2012 kịp thời cho các đơn vị trực thuộc, thành viên PV Gas;
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo PV Gas phát triển bền vững trong năm 2012 và các năm tiếp theo; rà soát, phân bổ lại nhiệm vụ đơn vị trong PV Gas để phù hợp với thực tế, không chồng chéo;
- Lãnh đạo PV Gas thường xuyên làm việc trực tuyến/trực tiếp với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong SXKD và đầu tư của từng đơn vị;
- Chủ động trong công tác khớp nối để bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) giữa các bên trong dây chuyền khí, thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo rút ngắn thời gian dừng khí; 
- Phối hợp chặt chẽ với các bên chủ mỏ khí và hộ tiêu thụ khí để thực hiện tốt công tác dự báo, ấn định, huy động khí; 
- Tổ chức rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư một số dự án, thực hiện dừng/giãn tiến độ các dự án đầu tư chưa thật sự cần thiết hoặc có hiệu quả kinh tế thấp; duy trì tổ chức giao ban định kỳ đối với các dự án trọng điểm. Lãnh đạo PV Gas luôn bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thi công các công trình nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ;
- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong PV Gas; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chi phí trong quản lý, hạ giá thành sản phẩm, chống tham nhũng, lãng phí trong tất cả các đơn vị trong PV Gas.
Với quyết tâm cao và sự tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao của lãnh đạo, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể CBCNV PV Gas, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2012, trong đó, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể là:
Thứ nhất: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch, trong nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với năm trước, và đặc biệt nhiều chỉ tiêu quan trọng đã về đích trước kế hoạch từ 2 đến 4 tháng:
+ Khí khô đạt 9.173 triệu m3, bằng 104% kế hoạch.
+ Condensate (xăng nhẹ) đạt 61.439 tấn, bằng 123% kế hoạch;
+ Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG (từ nguồn Dinh Cố, nhập khẩu và Dung Quất) đạt 1.027.000 tấn, bằng 117% kế hoạch. Nếu tính cả sản lượng LPG của các đơn vị thành viên (trừ phần trùng) thì năm 2012, PV Gas cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước 1.274.943 tấn;
- Doanh thu đạt 68.419 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch; 
- Nộp NSNN đạt 6.823 tỷ đồng, bằng 228% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 12.350 tỷ đồng, bằng 192% kế hoạch;
Thứ hai: Hệ thống khí vận hành an toàn, ổn định, liên tục, cung cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia, đáp ứng nguồn nguyên nhiên liệu đầu vào để sản xuất trên 40% sản lượng điện cả nước, 70% nhu cầu phân bón toàn quốc và trên 70% thị phần LPG toàn quốc. 
Thứ ba: Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục triển khai với nhịp độ cao và đảm bảo đủ nguồn vốn kế hoạch đề ra. Dự án nhập khẩu LNG để bù khí cho thiếu hụt trong nước được triển khai tích cực. Trong năm, PV Gas đã hoàn thành nhà máy sản xuất ống thép, sẵn sàng cấp ống cho các dự án dầu khí; hoàn thành cơ bản thanh quyết toán vốn đầu tư 7 dự án.
Thứ tư: Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa và thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu PV Gas (GAS) trên sàn giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh vào tháng 5/2012. Công tác chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt. Hoạt động của các công ty con, liên kết đều có lãi.
Thứ năm: Công tác an toàn - quốc phòng - an ninh được chú trọng hàng đầu và triển khai tích cực ở các địa phương, nơi có công trình khí đi qua; tổng số giờ làm việc an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên đạt 6 triệu giờ, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường, cũng như uy tín của PV Gas. PV Gas đã tuân thủ đầy đủ các qui định đã ban hành của PV Gas, Tập đoàn và Nhà nước về công tác an toàn - bảo vệ môi trường. PV Gas đã tăng cường công tác phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương các tỉnh (đặc biệt là 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, 6 tỉnh miền Tây, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu).
Thứ sáu: Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học trong vận hành, BDSC, đào tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được chú trọng. Số ngày phải dừng cấp khí để BDSC được rút ngắn đáng kể (Hệ thống khí Cửu Long hoàn thành BDSC trước tiến độ 129 giờ, PM3-Cà Mau - trước tiến độ 03 ngày). Đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, ứng dụng vào sản xuất; có trên 100 sáng kiến, sáng chế, làm lợi cho PV Gas trên 345 tỷ đồng. Tổ chức/cử 5.262 lượt người tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước. 
Thứ bảy: Công tác an sinh xã hội được triển khai theo đúng cam kết; chương trình tiết giảm chi phí, hạ giá thành được thực hiện nghiêm túc, sâu rộng. Không khí làm việc phấn khởi của những người lao động PV Gas trên các công trường, nhà máy gắn với phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, Tập đoàn, Tổng công ty cũng như các đơn vị được phát động và có sự tham gia tích cực của người lao động. Tổng số CBCNV của toàn PV Gas tính đến thời điểm báo cáo là 3.226 người (Riêng Công ty mẹ là 1.083 người), trong đó, lao động nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60%. 
Quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm theo chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc. PV Gas đã tiết giảm chi phí quản lý, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng và trong đầu tư xây dựng được 330 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch (Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh 160 tỷ đồng, chi phí quản lý - 26 tỷ đồng, quản lý đầu tư xây dựng - 143 tỷ đồng).
Việc sử dụng và cung cấp dịch vụ luôn được PV Gas quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết, kết luận, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn. Cũng như những năm trước đây, trong năm 2012, hoạt động cung cấp dịch vụ của PV Gas được gắn liền với hoạt động chính, không chồng chéo với các đơn vị khác trong ngành và tập trung chủ yếu vào dịch vụ vận chuyển khí và sản phẩm khí, cấp khí thấp áp, CNG (khí thiên nhiên nén) cho công nghiệp, CNG/LPG cho giao thông vận tải và khu đô thị; bọc ống, cung cấp vỏ bình gas, quản lý dự án, cho thuê kho. Các dịch vụ này luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ theo yêu cầu của các khách hàng và có sự tăng trưởng đáng kể. Tỷ trọng sử dụng dịch vụ trong ngành luôn ở mức cao (trên 70%), trong đó, các loại hình dịch vụ sử dụng chủ yếu là thiết kế, mua sắm, xây dựng lắp đặt các công trình khí, bảo dưỡng sửa chữa, mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ vận hành, vận chuyển sản phẩm khí (thuê tàu, xe bồn, cầu cảng), bảo hiểm, kiểm định, giám định, nghiên cứu khoa học và đào tạo... 
Kế thừa và phát huy truyền thống ‘‘Uống nước nhớ nguồn’’ của ông cha ta, PV Gas không chỉ chú trọng làm tốt công tác sản xuất kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội cao thông qua các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng. Các hoạt động này thể hiện truyền thống văn hóa, phù hợp với đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta và qua đó, cũng quảng bá cho hình ảnh của Tổng công ty và củng cố các mối quan hệ. Cũng như các năm trước đây, trong năm 2012, nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ giáo dục, thể thao, văn hóa, ủng hộ lũ lụt, thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa...đã được PV Gas triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần không nhỏ vào chương trình an sinh xã hội của cả nước. Tổng giá trị thực hiện cả năm của công tác này là trên 144 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Tập đoàn giao.
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong năm 2013 tới, PV Gas đã đề ra mục tiêu:
1. Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện có.
2. Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ và cung cấp các sản phẩm khí ở mức tối đa trong khả năng cho các hộ tiêu thụ. Cụ thể: 
- Khí khô 9.010 triệu m3 ;
- Condensate (xăng nhẹ) 51.000 tấn;
- Sản xuất và tiêu thụ 920.000 tấn LPG, cùng với các đơn vị thành viên đáp ứng trên 60% nhu cầu LPG của cả nước;
- Doanh thu 55.751 tỷ đồng.
3. Kiểm soát và đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án thu gom, chế biến, tàng trữ và phân phối khí. Trong năm 2013, PV Gas sẽ thực hiện tổng số 26 dự án với nhu cầu vốn giải ngân là 2.966 tỷ đồng, tập trung vào 2 lĩnh vực chính thu gom, vận chuyển, xử lý, phân phối khí và xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho nhập khẩu LNG. 
4. Lấy lĩnh vực khí và dịch vụ khí làm trọng tâm, tiếp tục rà soát công tác đầu tư ra bên ngoài, điều chỉnh danh mục loại hình, vốn đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả; tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới các đơn vị tại PV Gas đến năm 2015.
6. Quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua, bán, vận chuyển khí.
7. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu PV Gas trong và ngoài nước.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tập đoàn giao ; đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào ngành công nghiệp khí, tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực chế biến khí với tổ chức/đơn vị trong và ngoài nuớc, ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức quản lý tiên tiến vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh .                                    

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2012 CỦA PV GAS

1. Tổng công ty đã về đích trước thời hạn 04 tháng đối với các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và 2 tháng đối với các chỉ tiêu doanh thu và sản lượng kinh doanh LPG.
2. Niêm yết thành công cổ phiếu PV Gas lên sàn giao dịch chứng khoán.
3. Hoàn thành công tác BDSC lớn và đưa vào vận hành an toàn trước thời hạn các hệ thống khí NCS, Cửu Long và PM3-Cà Mau.
4. Hoàn thành hệ thống cấp khí thấp áp Nhơn Trạch – Hiệp Phước để cung cấp cho các hộ công nghiệp 2 triệu m3/ngày nhằm thay thế nhiên, nguyên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường.
5. Thực hiện thành công nhiệm vụ vận hành ở chế độ tăng hàm lượng C2 trong LPG tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố, góp phần gia tăng hiệu suất thu hồi LPG và giá trị của khí.                                  

 DỰ KIẾN CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2013 CỦA PV GAS

1. Thực hiện niêm yết cổ phiếu PVID lên sàn giao dịch chứng khoán.
2. Khởi công dự án Khí thiên nhiên hóa lỏng – công suất 1 triệu tấn/năm (LNG 1MMTPA) tại Thị Vải để bổ sung nguồn cung cấp khí cho thị trường khu vực Đông Nam Bộ.
3. Hoàn thành đưa vào sử dụng kho LPG lạnh Thị Vải, nhằm tăng tính chủ động trong kinh doanh cũng như bình ổn thị trường LPG của cả nước, và dự án cấp bù khí NCS cho Dinh Cố, làm gia tăng giá trị sử dụng khí.
4. Hoàn thành và đưa vào vận hành trạm nén khí Cà Mau nhằm tăng quyền nhận khí PM3 và tăng công suất cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ lên 6,2 triệu m3 khí/ngày. 
5. Tiếp nhận nguồn khí mới Hải Thạch - Mộc Tinh từ bể NCS, góp phần làm gia tăng nguồn cung cấp khí cho khu vực Đông Nam Bộ thêm gần 2 tỷ m3 khí/năm.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên