PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV Gas thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Trong Quý I/2011, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 Tổng Công ty đã tăng cường phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa 11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007; Kế hoạch thực hiện của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011; ban hành Quyết định số 324/QĐ-KVN ngày 10/3/2011 phê duyệt  “Chương trình thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2011 và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Tổng Công ty Khí Việt Nam”. Sau khi ban hành Chương trình và Kế hoạch nêu trên, Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị trong toàn PV Gas phổ biến tới toàn thể CBCNV trong toàn PV Gas, có kế hoạh cụ thể để triển khai thực hiện chương trình này và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý thông qua chế độ báo cáo định kỳ.

   
Nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, Chương trình nêu trên đã viện dẫn cụ thể các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung trong hoạt động phòng, chống tham nhũng (việc minh bạch hóa trong hoạt động của đơn vị; việc rà soát, xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy tắc ứng xử và văn hóa Dầu khí của cán bộ, công nhân viên; kê khai tài sản, thu nhập; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng…) để các Ban, đơn vị trực thuộc/thành viên căn cứ vào Chương  trình để tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của PV Gas là chú trọng tập trung vào việc triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc quy định văn hóa ứng xử của PV Gas, coi đây là khâu đột phá trong hoạt động xây dựng và quảng bá doanh nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu và hình ảnh Tổng Công ty vững mạnh, chuyên nghiệp. Ngày 10/2/2011, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã thành lập Ban xây dựng và triển khai “Văn hóa doanh nghiệp PV Gas”. Nhiệm vụ của Ban là xây dựng, phổ biến, triển khai áp dụng Văn hóa ứng xử PV Gas” và tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Tổng Giám đốc.

                         
Trong 8 nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng được cập nhật tại Chương trình nêu trên, PV Gas chú trọng vào những đầu việc nhận diện, kiểm soát các lĩnh vực, các khâu trọng yếu dễ xẩy ra tiêu cực, tham nhũng, coi đây là biện pháp phòng ngừa cơ bản.  Ngay trong những ngày đầu năm 2011, Tổng Công ty đã ban hành các hướng dẫn cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ như chỉ thị tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ thị về việc chỉ đạo các đơn vị trong Tổng Công ty thực hiện tách chi phí gíam sát tại nước ngoài ra khỏi các hợp đồng để đưa vào chi phí quản lý dự án/chi phí quản lý doanh nghiệp; phê duyệt và ban hành “định mức an toàn cho công trình khí Bạch Hổ - Nam Côn Sơn và công trình khí PM3 - Cà Mau”…
Để thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 theo quy định của Bộ Công Thương, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV Gas đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2011. Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra theo hình thức từng ban, đơn vị tự xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Nếu như trong các năm 2010 và 2009, Tổng Công ty chỉ thực hiện kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc thì đến cuối năm 2011, PV Gas sẽ mở rộng phạm vi kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị thành viên do PV Gas nắm cổ phần chi phối tại một số đơn vị như: Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc, Công ty cổ phần Thể thao Văn hóa Dầu khí.
Trong quý I/2011, trong toàn PV Gas không có đơn thư tố cáo liên quan đến vụ việc hoặc hành vi tham nhũng về tài sản, tiền bạc. Tổng Công ty đã tham gia giải quyết 1 vụ tranh chấp chồng lấn ranh đất giữa tuyến ống dẫn khí Nam Côn Sơn và nhà máy thép SMC tại khu Công nghiệp Phú Mỹ I từ năm 2010 chuyển sang. Đối với vụ việc này, ngày 02/3/2011, giữa hai bên đã thực hiện bàn giao mốc, xác định ranh giới đất khu hành lang tuyến ống dẫn khí theo kết luận tại cuộc họp giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên