PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (09 Tháng Ba 2017)

Đăng ngày: 09 Tháng Ba 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: GAS

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2017

Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/04/2016

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của PV Gas

- Nội dung họp: sẽ thông báo trong Thư mời họp.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (24 Tháng Giêng 2017)

Đăng ngày: 24 Tháng Giêng 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Tài liệu tải về

Nghị quyết số 02/NQ-KVN về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (05 Tháng Giêng 2017)

Đăng ngày: 05 Tháng Giêng 2017

Nghị quyết số 02/NQ-KVN về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Nghị quyết số 02/NQ-KVN về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tài liệu tải về

Nghị quyết số 01/NQ-KVN về việc chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đối với Khu đất tại Tp.Vũng Tàu cho CTCP CNG Việt Nam (04 Tháng Giêng 2017)

Đăng ngày: 04 Tháng Giêng 2017

Nghị quyết số 01/NQ-KVN về việc chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đối với Khu đất tại Tp.Vũng Tàu cho CTCP CNG Việt Nam

Nghị quyết số 01/NQ-KVN về việc chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP đối với Khu đất tại Tp.Vũng Tàu cho CTCP CNG Việt Nam

Thông báo v/v Thay đổi địa chỉ thanh toán tiền lãi, cổ tức của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (15 Tháng Mười Hai 2016)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (08 Tháng Mười Hai 2016)

Đăng ngày: 08 Tháng Mười Hai 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tên chứng khoán:  cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Mã chứng khoán:  GAS

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:  10.000 đồng

Sàn giao dịch:  HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng:  ngày 23/12/2016

1.      Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

2.      Nội dung cụ thể: 

Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện:  23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 2.300 đồng)

Ngày thanh toán:  ngày 13/01/2017

Địa điểm thực hiện:

-         Đối với chứng khoán lưu ký:  người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

-         Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/01/2017) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Nghị quyết số 125/NQ-KVN ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (08 Tháng Mười Hai 2016)

Đăng ngày: 08 Tháng Mười Hai 2016

Nghị quyết số 125/NQ-KVN ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Nghị quyết số 125/NQ-KVN ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Quyết định số 1428/QĐ-KVN ngày 31/10/2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (01 Tháng Mười Một 2016)

Đăng ngày: 01 Tháng Mười Một 2016

Quyết định số 1428/QĐ-KVN ngày 31/10/2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Quyết định số 1428/QĐ-KVN ngày 31/10/2016 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Quyết định Góp vốn vào Cty CP LNG Việt Nam của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (25 Tháng Mười 2016)

Đăng ngày: 25 Tháng Mười 2016

Quyết định Góp vốn vào Cty CP LNG Việt Nam của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Quyết định Góp vốn vào Cty CP LNG Việt Nam của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (19 Tháng Chín 2016)

Đăng ngày: 19 Tháng Chín 2016

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tên chứng khoán:  cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Mã chứng khoán:  GAS

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:  10.000 đồng

Sàn giao dịch:  HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng:  ngày 03/10/2016

1.      Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt

2.      Nội dung cụ thể:  

Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện:  5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 500 đồng)

Ngày thanh toán:  ngày 14/10/2016

Địa điểm thực hiện:

-         Đối với chứng khoán lưu ký:  người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

-         Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/10/2016) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Tài liệu tải về

Nghị quyết số 105/NQ-KVN v/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (19 Tháng Chín 2016)

Đăng ngày: 19 Tháng Chín 2016

Nghị quyết số 105/NQ-KVN v/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Nghị quyết số 105/NQ-KVN v/v Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty cổ phần LNG Việt Nam (30 Tháng Bảy 2016)

Đăng ngày: 30 Tháng Bảy 2016

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty cổ phần LNG Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty cổ phần LNG Việt Nam

Tài liệu tải về

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 (28 Tháng Bảy 2016)

Đăng ngày: 28 Tháng Bảy 2016

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Đảng ủy PV GAS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng (22 Tháng Bảy 2016)

Đăng ngày: 22 Tháng Bảy 2016

Đảng ủy PV GAS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW, triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 17/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 5/7/2016, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.Hội nghị cũng là bước khởi đầu quan trọng nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/ĐU ngày 20/6/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 20/6/2016 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thông qua đề án thành lập Công ty cổ phần LNG Việt Nam (13 Tháng Bảy 2016)

Đăng ngày: 13 Tháng Bảy 2016

Thông qua đề án thành lập Công ty cổ phần LNG Việt Nam

Thông qua đề án thành lập Công ty cổ phần LNG Việt Nam

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên