PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Mậu Dũng - Phó Tổng Giám đố (09 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 09 Tháng Tám 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Mậu Dũng - Phó Tổng Giám đố

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Mậu Dũng - Phó Tổng Giám đốc

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT (09 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 09 Tháng Tám 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên HĐQT

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Mạnh Tưởng thôi giữ chức Thành viên HĐQT (03 Tháng Tám 2017)

Đăng ngày: 03 Tháng Tám 2017

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Mạnh Tưởng thôi giữ chức Thành viên HĐQT

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 203/BB-KVN ngày 21/6/2017, PV Gas xin trân trọng thông báo Ông Nguyễn Mạnh Tưởng thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PV Gas kể từ ngày 01/6/2017. Hội đồng quản trị PV Gas trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Mạnh Tưởng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 (28 Tháng Bảy 2017)

Đăng ngày: 28 Tháng Bảy 2017

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (07 Tháng Bảy 2017)

Đăng ngày: 07 Tháng Bảy 2017

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền mặt (14 Tháng Sáu 2017)

Đăng ngày: 14 Tháng Sáu 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền mặt

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: GAS

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:  29/06/2017

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/07/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/07/2017) và xuất trình Chứng minh nhân dân

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (02 Tháng Sáu 2017)

Đăng ngày: 02 Tháng Sáu 2017

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tài liệu tải về

Annual Report PV GAS 2016 (24 Tháng Năm 2017)

Đăng ngày: 24 Tháng Năm 2017

Annual Report PV GAS 2016

Tài liệu tải về

Biên bản của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (17 Tháng Tư 2017)

Đăng ngày: 17 Tháng Tư 2017

Biên bản của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Biên bản của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Nghị quyết của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (17 Tháng Tư 2017)

Đăng ngày: 17 Tháng Tư 2017

Nghị quyết của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Nghị quyết của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Báo cáo thường niên năm 2016 (15 Tháng Tư 2017)

Đăng ngày: 15 Tháng Tư 2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Tài liệu tải về

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (05 Tháng Tư 2017)

Đăng ngày: 05 Tháng Tư 2017

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tổng Công ty Khí Việt Nam sẽ tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 17/4/2017 tại Hội trường lầu 2, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam  trân trọng kính mời  Quý cổ đông tham khảo thông tin chi tiết và các tài liệu liên quan đến Cuộc họp tại các file kèm:

Tài liệu tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (23 Tháng Ba 2017)

Đăng ngày: 23 Tháng Ba 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tên chứng khoán:  cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Mã chứng khoán:  GAS

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:  10.000 đồng

Sàn giao dịch:  HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng:  ngày 11/04/2017

1.      Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đơt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

2.      Nội dung cụ thể: 

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thực hiện:  7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 700 đồng)

Ngày thanh toán:  ngày 28/04/2017

Địa điểm thực hiện:

-         Đối với chứng khoán lưu ký:  người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

-         Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/01/2017) và xuất trình Chứng minh nhân dân

Nghị quyết 36 Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (23 Tháng Ba 2017)

Đăng ngày: 23 Tháng Ba 2017

Nghị quyết 36 Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Nghị quyết 36 Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Nghị quyết v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (09 Tháng Ba 2017)

Đăng ngày: 09 Tháng Ba 2017

Nghị quyết v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết v/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên