Mục tiêu và định hướng

Mục tiêu phát triển của PV Gas đến năm 2020

 

I.  Mục tiêu tổng quát

Phát triển Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP thành Doanh nghiệp khí mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - xuất nhập khẩu - vận chuyển - chế biến/chế biến sâu - tàng trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc và tham gia tích cực thị trường quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2020 tổng tài sản đạt trên 103.000 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2015, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm. Duy trì 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG toàn quốc. Cơ cấu sản phẩm theo doanh thu: khí và LNG chiếm 64%, sản phẩm khí 25%, dịch vụ khí 11%.

         II. Mục tiêu cụ thể

- Thu gom an toàn, hiệu quả, tối đa các nguồn khí hiện có, tập trung nguồn lực đưa các nguồn khí mới vào bờ đúng tiến độ. Sẵn sàng phương án gia tăng sản. Tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn trong, ngoài nước.

- Xây dựng, vận hành và kinh doanh đồng bộ, an toàn, hiệu quả, tối ưu các hệ thống khí trên toàn quốc, từng bước hình thành hệ thống khí quốc gia. Toàn bộ nguồn khí vào bờ đều được đưa qua GPP, tách tiêng Methane (CH4) cấp cho hộ tiêu thụ bằng đường ống, gia tăng sản lượng các sản phẩm khí. Tăng cường chế biến sâu khí và sản phẩm khí. Nhanh chóng triển khai đầu tư nhập khẩu LNG nhằm đáp ứng kịp thời tối đa nhu cầu tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Sẵn sàng gia tăng nguồn cung khí theo nhu cầu của hộ tiêu thụ.

- Kinh doanh sản phẩm khí: Giữ vững vai trò chủ đạo trong thị trường kinh doanh LPG. Phấn đấu duy trì chiếm giữ trên 70% thị phần LPG toàn quốc, trong đó ít nhất 50% thị phần LPG bán buôn và 27% thị phần LPG thương mại dân dụng. Tham gia mạnh thị trường quốc tế trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả. Tăng cường phát triển thị trường CNG, Gas City, Auto gas, ES (tiết kiệm năng lượng) … trên toàn quốc.

- Hoạt động dịch vụ: Phát huy vai trò chủ đạo trên thị trường dịch vụ khí trong nước, tích cực tham gia thị trường quốc tế. Phấn đấu tỷ trọng doanh thu chiếm 11% doanh thu toàn PV GAS.