PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam :Gắn việc thực hiện Nghị quyết của Đảng với đặc thù từng đơn vị

Trong tháng 6 và tháng 7-2016, toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23-7-2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến 2025, tầm nhìn đến 2035.

Đến thời điểm này, nội dung Chương trình hành động và Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn đã được phổ biến tới từng Chi bộ Đảng trong toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn.

Mục tiêu của đợt học tập này nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam; Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 17-5-2016, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đặc biệt là tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành công nghiệp dầu khí thế giới nói chung và ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng đang hết sức khó khăn do giá dầu duy trì ở mức thấp. Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này cùng với việc tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn sẽ thổi một luồng sinh khí mới, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và đất nước trong thời kỳ mới.

Vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt ra 3 yêu cầu cụ thể. Thứ nhất, việc phổ biến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, nội dung mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Thứ hai, đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình hành động của cấp ủy, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Thứ ba, gắn việc học tập, truyền đạt nội dung học tập với thực hiện Cuộc vận động Hiến kế phát triển bền vững Tập đoàn và doanh nghiệp nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là ứng phó với diễn biến phức tạp của giá dầu, góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời uốn nắn những lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong Chương trình hành động, Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo phải xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết thành các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy định, quy chế để tổ chức thực hiện. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan chịu trách nhiệm triển khai và đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, đơn vị, đoàn thể thống nhất nhận thức, hành động và huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo khác của Trung ương và của cấp trên, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bám sát những định hướng, từ Nghị quyết 41, Nghị quyết Đại hội XII Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn đề ra 8 nội dung cơ bản nhằm phấn đấu hướng tới mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ Tập đoàn vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Tập đoàn phát triển bền vững, đồng bộ, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học - công nghệ, sức cạnh tranh cao; chủ động hội nhập quốc tế; là đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành Dầu khí; là trụ cột, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về đối tượng và phương thức học tập, quán triệt trong đợt sinh hoạt chính trị này, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai mở các lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú những nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, đoàn thể. Việc mở lớp cán bộ chủ chốt các cấp cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, định hướng, giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào công tác; tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Việc mở lớp cho đối tượng cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú ở cơ sở phải giúp cho người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác.

8 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN

1. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột của Tập đoàn và các đơn vị thành viên góp phần phát triển kinh tế đất nước;

2. Thực hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

3. Tập trung xây dựng và thực hiện hiệu quả 3 nhóm giải pháp đột phá;

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác sử dụng tài nguyên với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện các chương trình an sinh xã hội;

5. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp;

6. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

7. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

8. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiến Dũng

Nguồn: Năng lượng Mới 530

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên