PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS không ngừng củng cố, làm giàu nguồn nhân lực chất lượng cao

Trải qua chặng đường 30 năm phát triển của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), nguồn nhân lực của PV GAS đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Xác định con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, PV GAS luôn chú trọng các giải pháp đào tạo, quản trị nguồn nhân lực để xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

 

Chiến lược đào tạo bài bản và mang tính ứng dụng cao

 

Ngành công nghiệp Khí là một trong những ngành công nghiệp then chốt giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, ngành công nghiệp khí phải đối mặt với những thách thức rất lớn để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cao của xã hội, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của chiến lược là phát triển Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trở thành doanh nghiệp Khí mạnh, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí; Giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam và tham gia tích cực vào thị trường quốc tế.

 Để có thể thực hiện thành công mục tiêu chiến lược PV GAS đã xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp then chốt bằng việc tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và khu vực hóa tất cả các lĩnh vực quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chính trị, quản lý, kỹ thuật, chuyên môn cao và ngoại ngữ tốtsong song với chính sách tuyển dụng, sắp xếp, quản lý, sử dụng và đãi ngộ nhân viên theo hướng xây dựng thành một tổ chức học tập trong đó người lao động luôn có tinh thần học tập cao, được tạo điều kiện tối đa để học tập và cống hiến năng lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển bền vững của PV GAS. Chiến lược này là nền tảng, định hướng quan trọng cho việc xây dựng và triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của PV GAS trong các giai đoạn.

 

Các khóa đào tạo đều được tổ chức theo phương thức mới, giành nhiều thời gian để trao đổi trực tiếp

 

Căn cứ vào thực tế hoạt động và chiến lược phát triển, PV GAS đã xây dựng kế hoạch đào tạo một cách bài bản, cụ thể, toàn diện hằng năm, cũng như dài hạn. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo luôn bám sát vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai thực hiện các dự án nhằm phục vụ thiết thực cho yêu cầu công việc. Dựa theo yêu cầu SXKD, PV GAS đặt ra những yêu cầu cơ bản, trọng tâm cho công tác đào tạo trong từng năm như: Đào tạo theo các yêu cầu của pháp luật,  Đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực cốt lõi: điện, điều khiển – tự động hóa, cơ khí, công nghệ, quản lý ăn mòn thiết bị đường ống; đào tạo quy hoạch cán bộ và đã có phát triển nghề nghiệp; đào tạo cho việc tiếp nhận, đầu tư các dự án mới, lĩnh vực kinh doanh mới, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc;…

Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước trong hoạt động SXKD tại đơn vị, PV GAS đã và đang tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCNV có đạo đức nghề nghiệp, đủ trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, phù hợp nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh của TCT; đặc biệt chú trọng triển khai chương trình đào tạo dài hạn và chuyên sâu cho các Kỹ sư đầu ngành, các lĩnh vực cốt lõi của TCT; đào tạo công tác an toàn, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; xây dựng chương trình đào tạo dài hạn chuẩn bị cho việc tiếp nhận các dự án.

Năm 2019, PV GAS đã hoàn thiện việc triển khai, đánh giá công nhận đội ngũ Kỹ sư đầu ngành theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được tiêu chuẩn kỹ sư đầu ngành của TCT, các kỹ sư phải đáp ứng các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tư duy xử lý các vấn đề kỹ thuật, sáng tạo trong công việc,... theo đó, PV GAS hỗ trợ kỹ sư đạt được các chuẩn chức danh thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, cũng như là các khóa đào tạo kỹ năng, thi lấy các chứng chỉ quốc tế; bên cạnh đó, các kỹ sư phải không ngừng nâng cao kỹ năng xử lý các tồn tại của hệ thống hiện hữu, phát huy tính sáng tạo, cải tiến để tối ưu hóa hệ thống thiết bị, nâng cao hiệu suất làm việc và không ngừng tìm tòi, nghiên cứu khoa học để bắt kịp những tiến bộ của khoa học công nghệ mới. Đây là chiến lược lâu dài của PV GAS nhằm phát triển đội ngũ chuyên môn, từng bước thay thế các chuyên gia bên ngoài, làm chủ công nghệ và chủ động trong việc xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp.

 

PV GAS đăng cai tổ chức Lớp Cao cấp Chính trị cho ngành Dầu khí phía Nam

 

Từ quá trình đào tạo, đội ngũ lao động PV GAS đã trưởng thành nhanh chóng, có tay nghề cao, đạt yêu cầu chức danh mang tầm khu vực và thế giới, được công nhận kỹ sư đầu ngành; đồng thời nhiều cán bộ trẻ có năng lực, kỹ năng quản lý cũng đã được bổ nhiệm đảm nhận nhiều chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của doanh nghiệp.

Mỗi năm, PV GAS đào tạo cho khoảng 9.000 - 10.000 lượt lao động. Năm 2019, PV GAS đã đào tạo cho 9.169 lượt CBCNV, với tổng chi phí 33 tỷ đồng; Năm 2018 thực hiện đào tạo cho 10.100 lượt lao động với tổng chi phí 38,5 tỷ đồng; Năm 2017 đào tạo cho 10.852 lượt lao động với tổng chi phí là 29,7 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, PV GAS tiếp tục định hướng xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình chuẩn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực chuyên ngành; Tiếp tục nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ cho toàn CBCNV; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phương pháp tiên tiến trong công tác đào tạo;… xem đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực.

 

 

Áp dụng Hệ thống quản trị nhân lực tiên tiến

 

PV GAS chú trọng xây dựng hệ thống quản trị nhân lực tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên theo KPIs, xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực nhân viên và Hệ thống trả lương trả thưởng theo giá trị công việc, hiệu quả SXKD, năng lực nhân viên và thị trường lao động.

Trong quá trình tái cơ cấu tổ chức, bước đầu, PV GAS đã hoàn thiện việc xây dựng chức năng nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chức danh công việc và định biên cho các Ban thuộc Cơ quan điều hành TCT; triển khai xây dựng bản mô tả công việc, xác định tiêu chuẩn năng lực cho các chức danh trong dự án xây dựng Hệ thống Quản trị nhân lực tại Cơ quan điều hành TCT, tiến tới triển khai công tác tái cơ cấu tại các đơn vị trực thuộc và triển khai áp dụng Hệ thống Quản trị nhân lực trong toàn PV GAS.

 

Các lớp đào tạo tại chỗ là một phần công tác phát triển của PV GAS

 

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định rõ, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình chuẩn về đào tạo có trọng tâm, tái đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực chuyên ngành.

Ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc; cải cách, hoàn thiện các quy định, chính sách về tiền lương và chế độ chính sách nhân viên trong toàn PV GAS phù hợp với từng thời kỳ và theo hướng gắn tiền lương với trình độ, năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc nhằm giữ và thu hút nhân tài trong nước và nước ngoài làm việc lâu dài cho PV GAS; Thực hiện đánh giá định kỳ hằng năm về kết quả công việc; Thí điểm trả lương theo chất lượng, hiệu quả công việc; Áp dụng hệ thống đánh giá cán bộ theo định lượng và trên hiệu quả công việc làm cơ sở để đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển; Thiết lập môi trường lao động văn minh, chuyên nghiệp, minh bạch.

Tại các lớp đào tạo, người lao động có thêm dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn

 

Cùng với đó, PV GAS sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa vai trò của Văn hóa doanh nghiệp trong việc phát huy tính tích cực của người lao động và xây dựng thương hiệu của PV GAS, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đổi mới doanh nghiệp tại TCT trong thời gian tới.

Với định hướng đúng đắn, chiến lược phát triển nguồn nhân lực được kiên trì triển khai bài bản, toàn diện, PV GAS đã tạo ra một môi trường học tập thực sự, tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân và là nơi thu hút, giữ chân nhân tài bằng các chính sách nhân lực cạnh tranh, mang lại những lợi ích xứng đáng cho những ai có cống hiến. PV GAS đã từng bước xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên