PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NĂM 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể và cá nhân năm 2023, ngày 19/12/2023 Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2023.

Nội dung của Hội nghị nhằm kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy (Ban TV Đảng ủy), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) Tổng công ty đối với 04 nội dung chủ yếu theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 25-HD/BTDTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 448-HD/ĐU ngày 04/12/2023 của Ban TV Đảng ủy Tập đoàn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cụ thể là: (i) Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện Quy chế làm việc; (ii) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt; (iii) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của tập thể lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
 

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2023 của Đảng ủy PV GAS

Đối với các đồng chí ủy viên Ban TV Đảng ủy, thành viên HĐQT, thành viên Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng, nội dung kiểm điểm tập trung vào phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc; các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. 

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, các tập thể và cá nhân còn kiểm điểm về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (nếu có); giải trình những vấn đề được cấp có thẩm quyền gợi ý kiểm điểm (nếu có); xác định rõ trách nhiệm của tập thể, của cá nhân đối với các hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về phía PV GAS, tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty và các đồng chí thuộc đối tượng kiểm điểm theo quy định.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS - chủ trì Hội nghị đã quán triệt nội dung, yêu cầu, cách thức, mục đích của việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân năm 2023. Đồng chí khẳng định: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của năm 2023, những kết quả mà Đảng bộ và Tổng công ty đạt được về thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh (SXKD), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là to lớn và khá toàn diện; chứng tỏ năng lực và hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của tập thể và từng thành viên trong Ban TV Đảng ủy, HĐQT và Ban TGĐ Tổng công ty. Đó cũng là kết tinh của sức sáng tạo và tinh thần thi đua lao động của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, cần thẳng thắn thừa nhận, tập thể Ban TV Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ và từng đồng chí ủy viên Ban TV Đảng ủy, thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng, bên cạnh ưu điểm là chủ yếu vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cần nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để sửa chữa, khắc phục nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhấn mạnh mục đích của công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đồng thời mong muốn Đảng bộ PV GAS rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đạt kết quả to lớn, toàn diện hơn trong năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết và xây dựng, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm đối với tập thể Ban TGĐ, HĐQT, Ban TV Đảng ủy và các cá nhân theo quy định. Các tập thể và cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm đã bám sát nội dung, yêu cầu kiểm điểm, thể hiện tinh thần tự phê bình nghiêm túc và cầu thị tiếp thu các ý kiến góp ý. Đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm cho các tập thể và cá nhân kiểm điểm. 

Hội nghị thống nhất khẳng định, trong năm 2023, Ban TV Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ Tổng công ty là những tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao/đề ra; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt Quy chế làm việc. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các công việc/nhiệm vụ của từng tổ chức theo đúng thẩm quyền, không có tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm thay; hoàn thành và hoàn thành vượt mức đa số các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt. Tập thể lãnh đạo PV GAS tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. 
 

Hội nghị diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm

 

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đúng mức; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và phương pháp công tác của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Từng tập thể đều thực hiện tốt Quy chế làm việc, mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả trong thực hiện chức trách chính trị được giao; có uy tín cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, được sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động. 

Các cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm đã thể hiện trách nhiệm chính trị cao đối với công việc; hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc dân chủ, khoa học,… 

Mặc dù do nguyên nhân khách quan là chủ yếu, nhưng tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân thuộc đối tượng kiểm điểm, căn cứ vào thẩm quyền, nhiệm vụ được giao đã thẳng thắn nhận trách nhiệm liên quan đến việc sản lượng khí tiếp nhận/khí khô tiêu thụ năm 2023 chỉ đạt khoảng 95% kế hoạch năm 2023 (tính đến ngày 19/12/2023) và một vài hạn chế, khuyết điểm khác.
 

Hội nghị bỏ phiếu đề xuất xếp loại tập thể và cán bộ PV GAS năm 2023

 

Trên cơ sở kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đề xuất xếp loại tập thể Đảng bộ và Ban TV Đảng ủy Tổng công ty; bỏ phiếu đề xuất xếp loại cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý (các đồng chí trong Ban TV Đảng ủy, HĐQT và đồng chí TGĐ, các đồng chí trong Ban Kiểm soát); bỏ phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ diện Tập đoàn quản lý (các Phó TGĐ, Kế toán trưởng) và bỏ phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ là ủy viên BCH Đảng bộ PV GAS. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị; sự thẳng thắn trong phê bình, nghiêm túc trong tự phê bình; tinh thần cầu thị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tập thể và cá nhân được kiểm điểm. Đồng chí mong muốn, sau Hội nghị này, mỗi tập thể và cá nhân được kiểm điểm, trên cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để phát huy ưu điểm, sửa chữa khắc phục khuyết điểm, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả hơn cho tổ chức và đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ PV GAS, chi, đảng bộ nơi công tác thực sự“4 tốt”; phát triển PV GAS tiếp tục là doanh nghiệp chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam, đơn vị lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên