PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam thực hiện nghị quyết TW 9 khóa X

Hội nghị lần thứ 9 được tổ chức vào tháng 1/2009 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Nghị quyết Hội nghị TW 9 khóa X được đánh giá là một Nghị quyết quan trọng có ý nghĩa đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đến giữa nhiệm kỳ (giai đoạn 2006 – 2008), đồng thời nắm bắt và phân tích sát hợp diễn biến tình hình thực tế hiện nay, nhất là tác động của tình hình kinh tế thế giới và khu vực để đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện các  nhiệm vụ, chỉ tiêu  đến hết nhiệm kỳ.
Học tập và làm theo Nghị quyết Đại hội TW 9 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng được tiến hành trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam, nhằm mục đích để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, những chủ trương, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương. 
Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, quán triệt sâu sắc mục tiêu và phương hướng Nghị quyết Đại hội X; thực hiện qui hoạch phát triển ngành Dầu Khí Việt Nam giai đoạn 2015, định hướng 2025 đã được thủ tướng Chính Phủ phê duyệt; thực hiện “Phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 – 2010”; đồng thời tập trung thực hiện thắng lợi các Kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVGAS giai đoạn 2009 – 2010. Đảng ủy cũng đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, và tổ chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh; đổi mới và nâng cao phương thức chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất…
Chương trình hành động đi vào những hành động cụ thể nhằm thường xuyên tuyên truyền giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết tại các cơ sở Đảng trong Đảng bộ PVGAS; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng Công ty trước tháng 6/2010; Sắp xếp các hoạt động bán lẻ LPG trong PVGAS “theo hướng phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ hỗ trợ lẫn nhau trong Tổng Công ty, giảm thiểu tối đa cạnh tranh nội bộ”. Rà soát lại và phân cấp trong nội bộ PVGAS từ HĐTV đến các đơn vị cùng với sắp xếp, hoàn thiện công tác tổ chức, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thành viên; Qui hoạch và sử dụng hiệu quả tài sản đất đai được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 được giao, đặc biệt chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển PVGAS ngày càng vững mạnh. 
Tổng Công ty cũng tuân thủ các văn bản mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ký kết hợp tác đầu tư với các đơn vị, tỉnh thành và giao cho PVGAS thực hiện, đặc biệt các công trình hợp tác đầu tư tại các tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Thái Bình… Thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, bảo đảm việc làm ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động; Tham gia có hiệu quả các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo…
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh; cải tiến hành chính; xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp PetroVietNam; Thực hiện nghiêm chỉnh công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty; Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về thực hiện công tác quốc phòng an ninh giai đoạn 2009 – 2010. 
Đảng ủy Tổng Công ty Khí, các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch được giao, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty, các đơn vị; Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiện Qui chế làm việc, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề, những tình huống phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài thành điểm nóng, gây bức xúc làm ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và tình hình chính trị nội bộ cơ quan, đơn vi; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết TW6 (Khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; thực hiện tốt công tác phê và tự phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi dưỡng học tập kiến thức chuyên môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; cấp ủy viên; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm cho CB.CNV để đáp ứng, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó; Chú trọng công tác phát triển đảng viên cả số lượng và chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và qui trình thủ tục kết nạp đảng viên mới.
Về công tác cán bộ và chính sách nhân viên, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa một số chức danh cán bộ; tạo bước chuyển biến có tính đột phát về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức các cấp;Thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ, đáp ứng yêu cầu cán bộ của Tổng Công ty và Tập đoàn theo chiến lược phát triển ngành Dầu Khí. Thực hiện tốt khâu giao việc, thử thách đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật…
Về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Đảng bộ đi đầu thực hiện chương trình hành động của PVGAS về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 – 2010. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; lấy phòng ngừa là chính. Mở các lớp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của Tập đoàn về phòng chống tham nhũng; phát hiện biểu dương kịp thời nhân tố tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của tổ chức đảng, đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và coi đó là nội dung quan trọng để kiểm điểm đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm và khi đề bạt, bổ nhiệm. 
Chương trình hành động nhấn mạnh vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy Ban kiểm tra đảng ủy đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát, đồng thời có chỉ đạo hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng qui định. 
Hưởng ứng Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng Công ty, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều đã đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; đảng viên hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao. Chương trình hành động tại Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội TW 9 được đảm bảo nguyên tắc, đúng tiến độ và chất lượng. 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên