PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS

Thực hiện Quyết định số 1433-QĐ/ĐU ngày 3/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Ban Thường vụ Đảng ủy Khối), ngày 8/9/2023, tại trụ sở làm việc của Tổng công ty Khí Việt Nam, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (Đoàn giám sát) do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đối với 03 nội dung: (i) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương quy định “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm” và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của BCH Đảng bộ Khối “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; (ii) Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ và quản lý cán bộ; quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị “Về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”; (iii) Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, 2023.
 

Quang cảnh buổi làm việc giám sát chuyên đề

 

Tham gia cùng Đoàn giám sát, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Phan Anh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn và cán bộ một số ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy và các ban, bộ phận chức năng liên quan của Tổng công ty cùng tham dự buổi làm việc với Đoàn giám sát.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy đọc bản tóm tắt Báo cáo theo Đề cương giám sát do Đoàn giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành.  
 

Đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS báo cáo theo Đề cương giám sát do Đoàn giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành

 

Báo cáo của Đảng ủy PV GAS nhấn mạnh, xét một cách khách quan và toàn diện, đối với 03 nội dung giám sát, Đảng ủy, Ban TV Đảng ủy TCT đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả tích cực và khá toàn diện, có nhiều mặt nổi bật, góp phần xây dựng Đảng bộ TCT về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 21-KL/TW, Quy định 08-QĐi/TW, Quy định 37-QĐ/TW của BCHTW khóa XIII và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối phù hợp với tình hình cụ thể của tổ chức đảng và đơn vị. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã lãnh đạo trực tiếp công tác cán bộ, với ý nghĩa là “công việc gốc”, “then chốt của then chốt”. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử để bầu vào cấp ủy tuân thủ quy định, quy trình, thẩm quyền. Thực hiện việc thành lập các ban tham mưu giúp việc cấp ủy theo Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư phù hợp với quy mô tổ chức đảng và thực tiễn của đơn vị. Đảng ủy đã lãnh đạo và thực hiện hiệu quả 06 nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Công tác tái cơ cấu tiếp tục được đẩy mạnh, bước đầu đem lại chuyển biến tốt. Việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập tuân thủ quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chuyển biến mạnh mẽ; được tổ chức thực hiện theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tăng cường tự kiểm tra; tuân thủ quy trình, thủ tục, nguyên tắc, thẩm quyền và phương pháp công tác theo quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm hơn, không xảy ra các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị và gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Sự đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng, củng cố và phát huy. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, v.v...
 

Ý kiến của đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn

 

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều yếu tố không thuận lợi, nhiều thách thức mới xuất hiện, có mặt gay gắt hơn những năm trước. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp đồng bộ, hành động quyết liệt và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị trực thuộc, Tổng công ty tiếp tục đạt được những kết quả to lớn. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu tài chính đề ra/được giao. Năm 2022, Tổng công ty đạt doanh thu cao nhất từ ngày thành lập đến nay (trên 102 nghìn tỷ đồng; bằng 128% kế hoạch, tăng 28% so với 2021); lợi nhuận trước thuế đạt trên 18,8 nghìn tỷ đồng, bằng 214% kế hoạch, tăng 68% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 214% kế hoạch, tăng 70% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 8,1 nghìn tỷ đồng, bằng 199% kế hoạch, tăng 28% so với năm 2021. 06 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu đạt 46.416,0 tỷ bằng 119% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 8.266,0 tỷ bằng 200% kế hoạch 6 tháng; nộp Ngân sách Nhà nước 3.355,0 bằng 170% kế hoạch 6 tháng, v.v…
 

Đoàn giám sát đã nghiên cứu và nếu các ý kiến đóng góp cho Đảng ủy PV GAS

 

Tại buổi làm việc, thành viên trong Đoàn giám sát đã nghiên cứu báo cáo của Đảng ủy PV GAS; so sánh, đối chiếu nội dung báo cáo với các văn bản tài liệu minh chứng được cung cấp; nêu một số vấn đề cần bổ sung, làm rõ và yêu cầu cung cấp thêm một số văn bản, tài liệu để phục vụ công tác giám sát... Tất cả các yêu cầu nêu trên của Đoàn giám sát đều được Đảng ủy PV GAS đáp ứng một cách thỏa đáng, kịp thời.
 

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, trên cơ sở các ý kiến đánh giá của các thành viên Đoàn giám sát về ưu, khuyết điểm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đối với 3 nội dung giám sát, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Trưởng đoàn giám sát khẳng định: Tuy còn một số vấn đề nhỏ cần tiếp tục hoàn thiện nhưng có thể khẳng định, đối với các nội dung giám sát, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS có nhiều ưu điểm nổi bật. Cấp ủy đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tổ chức đảng cấp trên liên quan đến các nội dung giám sát thành văn bản của cấp ủy, đơn vị; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả to lớn. Điều này chứng tỏ, tập thể cấp ủy đã nhận thức đúng và thực hiện tốt chức năng hạt nhân chính trị của Đảng bộ TCT theo Quy định 48-QĐ/TW của Ban Bí thư; là minh chứng cho năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; hiệu quả quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc TCT cũng như sự nỗ lực, tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người lao động PV GAS. Đồng chí đề nghị, với yêu cầu ngày càng cao của công tác Đảng nói chung, công tác Đảng trong doanh nghiệp nói riêng; với các quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT cần tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót đối với nội dung giám sát; phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng đối với Tổng công ty về tất cả các mặt và trong từng mặt: hoạt động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh; chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc theo Quy định 48-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XIII. Đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS không những cần tiếp tục tăng cường vai trò mà còn phải tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo; tham gia một cách trực tiếp và ngay từ đầu, với vai trò là nhân tố lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh dài hạn, trung hạn, kế hoạch hằng năm, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong đơn vị...
 

Thay mặt Đảng ủy PV GAS, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT báo cáo giải trình các vấn đề Đoàn Giám sát đặt ra và trân trọng cám ơn những nhận xét, đánh giá khách quan của Đoàn Giám sát

 

Thay mặt Đảng ủy PV GAS, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trân trọng cám ơn những nhận xét, đánh giá khách quan của đồng chí trưởng Đoàn Giám sát, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các thành viên trong Đoàn về những ưu, khuyết điểm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đối với 03 nội dung giám sát. Đồng chí khẳng định, những nhận xét, đánh giá của Đoàn Giám sát là nguồn động lực để Đảng ủy, Ban Thường vụ TCT tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đạt được và những kinh nghiệm đã tích luỹ, rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung giám sát cũng như khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra để thực hiện tốt hơn chức năng của Đảng bộ, nhiệm vụ của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy tại Tổng công ty Khí Việt Nam.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên