PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Đảng ủy PV GAS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW, triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 17/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 5/7/2016, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.Hội nghị cũng là bước khởi đầu quan trọng nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/ĐU ngày 20/6/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 20/6/2016 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hội nghị được tổ chức ngày 22/7/2016 theo hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu tại các trụ sở, công trình khí của PV GAS tại các tỉnh thành trong cả nước:  TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau. Đối tượng tham dự gồm hơn 200 cán bộ đảng viên, lãnh đạo chủ chốt trong toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ PV GAS (trừ các lãnh đạo cấp cao của TCT đã tham gia Hội nghị của Tập đoàn) như các đảng viên, lãnh đạo cấp Phòng, Ban TCT, Ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy Chi bộ cơ sở; cấp ủy Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; các ủy viên HĐQT,  Thành viên Ban Giám đốc/Ban quản lý DA; Ban Kiểm soát; Kế Toán trưởng: BCH Công đoàn; BCH Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM; BCH Hội Cựu chiến binh; Cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Đảng, Đoàn thể… tại TCT và các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Lừng - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP HCM đã trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015); Phương hướng trọng tâm giai đoạn (2016 – 2020), nhiệm vụ - giải pháp sắp tới; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai các văn bản liên quan đế PVN và PV GAS

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng lần này là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự vào cuộc sống, các cấp Đảng cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ của chốt của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Công tác học tập và quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết luận của Hội nghị chỉ rõ: Toàn thể cán bộ đảng viên PV GAS, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, cần kết hợp nghiên cứu tài liệu, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên – người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào quá trình sản xuất kinh doanh, công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững của toàn ngành cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên