PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam: 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 06/12/2006 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trong toàn Đảng toàn dân ta với những nội dung thiết thực, tạo nên phong trào hưởng ứng sâu rộng, đạt những hiệu quả chính trị và xã hội đáng ghi nhận.

Ngay từ những ngày đầu triển khai cuộc vận động tại Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam đã xác định thực hiện nghiêm túc những yêu cầu đề ra, với mục đích là làm cho toàn Đảng bộ, CBCNV nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và rèn luyện sâu rộng trong toàn TCT; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chinh trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, thực hiện các nhiệm vụ do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao phó.
Chương trình thực hiện cuộc vận động tại PV GAS
Đây là một cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và xã hội, là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chương trình thực hiện do Đảng ủy TCT đề ra tập trung vào việc tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Chiến lược phát triển của Tập đoàn cũng như của Tổng công ty, Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát… 
Đảng ủy TCT đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động gồm 5 đồng chí do đồng chí Đỗ Khang Ninh, Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban. Ngày 08/6/2007, Ban Chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vận động và triển khai xuống các Đảng bộ, chi bộ thực hiện; triệu tập toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, các cán bộ Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị, các Đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên học tập tập trung 3 chuyên đề của cuộc vận động về “Tư tưởng và tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh”; Triển khai thông báo số 334/TB-ĐU ngày 08/11/2007 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam V/v “Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Tập đoàn tổ chức. Kết quả, đã có 8 thí sinh được khen thưởng, trong đó có 2 thí sinh được Đảng ủy Tập đoàn trao giải Khuyến khích.
Đảng ủy TCT đã yêu cầu các Chi bộ, cơ sở Đảng trực thuộc nhanh chóng triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung các bước của cuộc vận động: học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên hệ kiểm điểm phê bình và tự phê bình; thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống, tổ chức quản lý và giám sát đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ. Động viên toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng tổ chức Đảng; phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi, sâu rộng trong đơn vị theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Đảng ủy cũng yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở đưa nội dung vào sinh hoạt định kỳ, với những hình thức triển khai phù hợp. Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đã tổ chức các phong trào cụ thể: Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh an toàn – PCCN; Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật (trong 2 năm 2007- 2008 có hơn 90 sáng kiến), các giải pháp tổ chức quản lý trong các lĩnh vực SXKD  áp dụng vào thực tế…
Căn cứ Quyết định 161/QĐ-ĐU ngày 02/4/2009 của Đảng ủy Tập đoàn về Ban hành Qui định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, CNV Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công nhân viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, CNV để cùng thực hiện; Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
Triển khai học tập, quán triệt cuộc vận động đến từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng Công ty 
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT/TW ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy PVGAS đã tổ chức nhiều lớp học cho cán bộ, đảng viên, CNV trong Đảng bộ về tư tưởng đạo đức của Người với chủ đề khác nhau như: “Bác Hồ với công tác cán bộ”; “Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, v.v… Qua đó, cán bộ, đảng viên, CNV PVGAS đã học hỏi được nhiều bài học thấm thía, cảm động về con người Hồ Chí Minh. 
Chương trình hành động kỷ niệm 33 năm ngày thành lập ngành Dầu Khí, Tuần lễ văn hóa doanh nghiệp và 18 năm ngày thành lập Tổng Công ty Khí đã được PV GAS xây dựng với nhiều nội dung thiết thực: đảm bảo Vận hành an toàn hệ thống phân phối khí Cà Mau, Tiếp nhận và vận hành an toàn Dự án đường ống Khí Nam Côn Sơn giai đoạn II công suất 20 triệu m3/ngày đêm, kết hợp cuộc thi tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” và “Văn hóa PetroVietnam”, tổ chức 4 lớp nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”… Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động khác như “thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn”, “thăm và tặng quà khu điều dưỡng thương binh Long Hải và trung tâm chăm sóc trẻ mồi côi Bà Rịa”; Tổ chức cho đoàn về thăm các khu di tích kháng chiến, căn cứ cách mạng…
Đảng ủy đặc biệt tăng cường công tác tổ chức, kiểm tra giám sát các cấp ủy cơ sở, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lồng ghép với kế hoạch kiểm tra định kỳ tại các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.
Kết quả thực hiện cuộc vận động : sinh động và thiết thực 
Sau 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ PVGAS, Ban Chỉ đạo cuộc vận động nhất trí đánh giá: Trong 02 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ Tổng Công ty có một số thay đổi lớn về tổ chức, nhưng cuộc vận động đã được triển khai rộng rãi trong toàn Tổng Công ty, tạo hiệu quả thiết thực và có tác dụng tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của các tập thể, người lao động trong TCT; Tạo sự chuyển biến trong nhận thức về phong cách làm việc, lối sống và ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất trong toàn TCT. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã có những chuyển biến tích cực. 
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2007, 2008 và các tháng đầu năm 2009 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo và liên tục cố gắng của tập thể CBCNV Tổng Công ty, PV GAS tiếp tục là một trong những Tổng Công ty chủ lực của Tập đoàn, tích tham gia và chiến lược phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.


Đảng viên, người lao động PVGAS tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện.

Phong trào hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên được tổ chức sôi nổi và có hiệu quả. Trong 2 năm 2007 - 2008 và Quí I/2009, Đảng ủy đã kết nạp được 43 quần chúng ưu tú, đoàn viên thanh niên vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào về phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển, có nhiều đề tài đã và đang được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo nên lợi ích kinh tế lâu dài. Phong trào văn hóa thể thao thu hút nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên tham gia tích cực. Ngoài các hoạt động giao lưu truyền thống, tại các Hội diễn, hội thao toàn ngành PV GAS đều đạt giải cao. Trong năm 2007, năm 2008 người lao động PV GAS đã ủng hộ quyên góp giúp đỡ từ thiện trên 6 tỷ đồng với nhiều chương trình hữu ích như tham gia Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ Tương trợ, Quỹ từ thiện của công đoàn Dầu Khí; Ủng hộ bộ đội Trường Sa; ủng hộ Quỹ “Tình nghĩa tình thương” và các chương trình từ thiện của tỉnh BR-VT; Đóng góp xây nhà Đại đoàn kết tại các tỉnh Quảng Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, TPHCM; ủng hộ đồng bào các vùng chịu thiên tai…
Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy Tổng Công ty đã tuyên dương 10 tập thể và 51 cá nhân có nhiều hoạt động nổi bật của phong trào, đồng thời đề nghị Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng 2 tấm gương điển hình người lao động. 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên