Tin hoạt động PV Gas

Chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Hiện nay Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP đang hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.
Ngày 6/4/2012, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tại công văn số 1663/VSD-ĐK đã chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP với các nội dung chính như sau:
1.    Tên tổ chức:  Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP
2.    Mã chứng khoán:  GAS
3.    Thời gian bảo lưu:  6/4/2012 – 6/10/2012