Tin hoạt động PV Gas

PV Gas phát động phong trào thi đua 2012

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động, Tổng công ty Khí Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP đã phát động Phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2012.

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2011 và tập trung thực hiện tốt những định hướng, kế hoạch và nhiệm vụ đã được đề ra cho năm 2012 của Tổng công ty, lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP và Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức, lao động toàn Tổng công ty ra sức phấn đấu, cùng nhau thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. Theo đó, PV Gas sẽ phát huy tối đa mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn và tối ưu hệ thống các đường ống dẫn khí, phấn đấu về đích trước thời hạn với các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2012, cụ thể: sản lượng khí khô tiêu thụ: 8.833 triệu m3, sản lượng Condensate: 50.000 tấn, sản lượng LPG: 870.000 tấn, Doanh thu: 55.168 tỷ đồng, nộp ngân sách: 2.989 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 6.437 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 5.285 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư xây dựng, PV Gas sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trong năm 2012, đặc biệt là các dự án trọng điểm Nhà nước về Dầu khí và trọng điểm của Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trong đó phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án kho LPG lạnh vào quý IV/2012; đẩy mạnh công tác triển khai dự án LNG, đảm bảo tiến độ phê duyệt, hoàn thành dự án đầu tư, triển khai lập FEED và dự toán đối với hệ thống nhập và phân phối LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ; hoàn thành khảo sát phục vụ thiết kế, FEED và dự toán đối với dự án LNG 1MMPTA tại Thị Vải; hoàn thành 15% khối lượng công việc dự án đường ống lô B - Ô Môn; 18% khối lượng công việc dự án Đường ống Nam Côn Sơn 2, 10% khối lượng công việc dự án Nhà máy GPP Cà Mau; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: đường ống thu gom khí tại bể Sông Hồng, đường ống thu gom khí đồng hành Thăng Long - Đông Đô, đường ống khí Đại Hùng - Nam Côn Sơn 2 và dự án mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng (giai đoạn 1).


Toàn thể CBCNV trong toàn Tổng công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt 4 giải pháp đột phá của Tổng công ty về con người/phát triển nguồn lực và quản lý, về khoa học công nghệ, về đầu tư xây dựng và giải pháp đột phá về nhập khẩu khí; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
Tổng công ty sẽ tiếp tục xây dựng và thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trong Tổng công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn, tập trung vào lĩnh vực chính và coi đây là chương trình lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty trong năm 2012 và đến năm 2015. Theo đó, kiên quyết không mở rộng đầu tư ra bên ngoài, vào các lĩnh vực không phải là lĩnh vực hoạt động chính, xây dựng lộ trình thoái vốn/bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực hoạt động chính. Việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, nhà ở, thu nhập cho người lao động… cũng được coi là một mục tiêu thi đua, đảm bảo cho CBCNV an tâm công tác và cống hiến.
Trong năm 2012, PV Gas sẽ triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội như cam kết; rà soát các chương trình của Tổng công ty với các địa phương và có kế hoạch thực hiện tích cực đối với các dự án hỗ trợ dân sinh, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các tỉnh có công trình/dự án khí đóng trên địa bàn, phấn đấu trong năm 2012, toàn Tổng công ty đóng góp 100 tỷ đồng cho công tác giáo dục, y tế, … tại các tỉnh, địa phương gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” - Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tập đoàn, đồng thời cũng là nội dung trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và cả giai đoạn 2011 – 2020.
Tòan bộ hệ thống chính trị của Tổng công ty Khí Việt Nam đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người lao động quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng công ty gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2012, PV Gas tập trung phát động các phong trào thi đua: phong trào “Về đích trước”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nôn thôn mới”; … Ngoài ra, tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cụ thể, từng thời điểm, các đơn vị sẽ tổ chức phát động các phong trào thi đua khác nhằm đảm bảo hiệu quả và thiết thực.


Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2011 và tập trung thực hiện tốt những định hướng, kế hoạch và nhiệm vụ đã được đề ra cho năm 2012 của Tổng công ty, lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP và Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức, lao động toàn Tổng công ty ra sức phấn đấu, cùng nhau thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. Theo đó, PV Gas sẽ phát huy tối đa mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn và tối ưu hệ thống các đường ống dẫn khí, phấn đấu về đích trước thời hạn với các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2012, cụ thể: sản lượng khí khô tiêu thụ: 8.833 triệu m3, sản lượng Condensate: 50.000 tấn, sản lượng LPG: 870.000 tấn, Doanh thu: 55.168 tỷ đồng, nộp ngân sách: 2.989 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 6.437 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 5.285 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư xây dựng, PV Gas sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trong năm 2012, đặc biệt là các dự án trọng điểm Nhà nước về Dầu khí và trọng điểm của Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị thành viên, trong đó phấn đấu hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án kho LPG lạnh vào quý IV/2012; đẩy mạnh công tác triển khai dự án LNG, đảm bảo tiến độ phê duyệt, hoàn thành dự án đầu tư, triển khai lập FEED và dự toán đối với hệ thống nhập và phân phối LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ; hoàn thành khảo sát phục vụ thiết kế, FEED và dự toán đối với dự án LNG 1MMPTA tại Thị Vải; hoàn thành 15% khối lượng công việc dự án đường ống lô B - Ô Môn; 18% khối lượng công việc dự án Đường ống Nam Côn Sơn 2, 10% khối lượng công việc dự án Nhà máy GPP Cà Mau; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: đường ống thu gom khí tại bể Sông Hồng, đường ống thu gom khí đồng hành Thăng Long - Đông Đô, đường ống khí Đại Hùng - Nam Côn Sơn 2 và dự án mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng (giai đoạn 1).

Toàn thể CBCNV trong toàn Tổng công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt 4 giải pháp đột phá của Tổng công ty về con người/phát triển nguồn lực và quản lý, về khoa học công nghệ, về đầu tư xây dựng và giải pháp đột phá về nhập khẩu khí; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương về những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Tổng công ty sẽ tiếp tục xây dựng và thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trong Tổng công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn, tập trung vào lĩnh vực chính và coi đây là chương trình lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty trong năm 2012 và đến năm 2015. Theo đó, kiên quyết không mở rộng đầu tư ra bên ngoài, vào các lĩnh vực không phải là lĩnh vực hoạt động chính, xây dựng lộ trình thoái vốn/bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực hoạt động chính. Việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, nhà ở, thu nhập cho người lao động… cũng được coi là một mục tiêu thi đua, đảm bảo cho CBCNV an tâm công tác và cống hiến.

Trong năm 2012, PV Gas sẽ triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội như cam kết; rà soát các chương trình của Tổng công ty với các địa phương và có kế hoạch thực hiện tích cực đối với các dự án hỗ trợ dân sinh, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các tỉnh có công trình/dự án khí đóng trên địa bàn, phấn đấu trong năm 2012, toàn Tổng công ty đóng góp 100 tỷ đồng cho công tác giáo dục, y tế, … tại các tỉnh, địa phương gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” - Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tập đoàn, đồng thời cũng là nội dung trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và cả giai đoạn 2011 – 2020.

Toàn bộ hệ thống chính trị của Tổng công ty Khí Việt Nam đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người lao động quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng công ty gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2012, PV Gas tập trung phát động các phong trào thi đua: phong trào “Về đích trước”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nôn thôn mới”; … Ngoài ra, tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cụ thể, từng thời điểm, các đơn vị sẽ tổ chức phát động các phong trào thi đua khác nhằm đảm bảo hiệu quả và thiết thực.