Hội Đồng Quản Trị

Bà Võ Thị Thanh Ngọc

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn  

Kĩ sư lọc hóa dầu; 

Thạc sỹ Lọc hóa dầu và khí (IFP- Pháp);

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (AIT);

Quá trình công tác:

Bà Võ Thị Thanh Ngọc đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1997. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên  HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, bà Võ Thị Thanh Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ như: thành viên thành viên Ủy ban Điều hành, Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.