Thông tin cổ đông

Thông báo v/v Thay đổi địa chỉ thanh toán tiền lãi, cổ tức của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP