Thông tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tên chứng khoán:  cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần
 
Mã chứng khoán:  GAS
 
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
 
Mệnh giá:  10.000 đồng
 
Sàn giao dịch:  HOSE
 
Ngày đăng ký cuối cùng:  ngày 23/12/2016
 
1.      Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
 
2.      Nội dung cụ thể: 
 
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
 
Tỷ lệ thực hiện:  23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 2.300 đồng)
 
Ngày thanh toán:  ngày 13/01/2017
 
Địa điểm thực hiện:
 
-         Đối với chứng khoán lưu ký:  người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 
-         Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/01/2017) và xuất trình Chứng minh nhân dân.