Ban kiểm soát

Bà Hồ Thị Ái Thanh

Kiểm soát viên

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế Tài chính doanh nghiệp;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Bà Hồ Thị Ái Thanh đã công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam từ năm 1999. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, bà Hồ Thị Ái Thanh đảm nhiệm các chức danh: Chuyên viên Ban Kế toán và sau đó là Kiểm soát viên Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công TNHH một thành viên.