ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHUYÊN MÔN
BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ VĂN PHÒNG TCT BAN AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC - NHÂN SỰ
BAN KẾ HOẠCH BAN TÀI CHÍNH BAN KẾ TOÁN BAN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
BAN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG BAN KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BAN THỊ TRƯỜNG BAN PHÁP CHẾ
BAN HỢP ĐỒNG KHÍ TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ KHÍ  
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
C. TY CHẾ BIẾN
KHÍ VŨNG TÀU
C.TY VẬN CHUYỂN
KHÍ ĐÔNG NAM BỘ
C.TY KHÍ CÀ MAU C.TY DỊCH VỤ KHÍ
C.TY QUẢN
LÝ DỰ ÁN KHÍ
C.TY KINH DOANH
SẢN PHẨM KHÍ
C.TY ĐƯỜNG ỐNG
KHÍ NAM CÔN SƠN
 
BQL DỰ ÁN NM XỬ LÝ KHÍ CÀ MAU BAN QLDA KHÍ ĐÔNG NAM BỘ    
CHI NHÁNH KINH DOANH LNG CHI NHÁNH KHÍ HẢI PHÒNG    
ĐƠN VỊ TCT NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI
C.TY CP KINH DOANH LPG VIỆT NAM C.TY CP BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CP PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
C.TY CP SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ VIỆT NAM C.TY CP LNG VIET NAM C.TY CP CNG VIỆT NAM
ĐƠN VỊ TCT LIÊN KẾT GÓP VỐN
C.TY TNHH KHÍ NHIÊN LIỆU GIAO THÔNG VẬN TẢI PVGAZPROM
C.TY CP KINH DOANH KHÍ  MIỀN NAM